Gasos Fluorats

Fluorats

Certificats, requisits i normativa

 

1. Certificats personals de manipuladors de gasos fluorats

Us informem que com a conseqüència de l’aprovació del RD 115/2017, els certificats

personals de manipuladors de gasos fluorats de qualsevol càrrega i de menys de 3 kg

de càrrega de refrigerant emesos d’acord amb el RD 795/2010 deixaran de ser vàlids

a partir del dia 19/02/2021. Aquelles persones que estiguin en possessió d’algun

d’aquests certificats i desitgin continuar exercint l’activitat en el futur, hauran de cursar i

superar un curs de 6 hores sobre formació complementària en tecnologies alternatives

per a professionals certificats i sol·licitar un nou certificat mitjançant el corresponent tràmit

en el portal de tramitació de la Generalitat de Catalunya, Canal Empresa.

 

 

2. Requisits de les empreses instal·ladores que manipulen equips amb gas fluorat

2.1 Conceptes bàsics

 

HCFC: HidroClorFluorCarbonat 

Gasos que a més d’efecte hivernacle, reaccionaven amb l’ozó de les capes altes de l’atmosfera, destruint-lo i alliberant clor. Aquests

gasos es van prohibir el 1 de Gener de 2004 i el seu ús a partir del 1 de Gener del 2010 (un exemple és l’antic R-22).

 HFC: HidroFluorCarbonat

Gasos que no danyen la capa d’ozó, però no eviten l’efecte hivernacle, el canvi climàtic i la contaminació ambiental.

El més usat actualment és el R-410 A, però està condemnat a desaparèixer al voltant de l’any 2025. Altres gasos d’aquesta família

són: R-134, R-404, R-407 i R-32.

 R-32: Gas de la família HFC

Gas que no té impacte sobre la capa d’ozó i respecte a la resta de gasos de la mateixa família, té més eficiència energètica, es

necessita un 30% menys de quantitat per a la mateixa instal·lació i té un 75% menys d’impacte en l’escalfament global.

El seu nom tècnic es DIFLUORMETÀ (F2CH2) i és un gas pur, per tant el seu reciclatge i tractament és més fàcil.

GWP: Global Warming Potencial (Potencial Escalfament Global)

Si considerem que 1 kg de CO2 (Diòxid de Carboni) té un poder d’escalfament global durant 100 anys de valor “1”, tota la resta de

gasos tindran un potencial d’escalfament mesurat respecte aquest valor “1”. Per exemple, si diem que un gas té 1400GWP, vol dir que 1 kg d’aquest gas té un poder d’escalfament igual a 1,4 Tones de

CO2. Altres valors: R32= 675GWP, R410= 2087GWP.

 

 Les empreses que manipulin gas R-32 hauran de complir l’exigit a l’article 14 del Reglament d’Instal·lacions Frigorífiques, que és el següent i queda reflectit a l’article 11:

«Per muntar, posar en servei, mantenir, reparar i desmantellar les instal·lacions fins del nivell 2, l’empresa frigorista ha de posseir en plantilla, com a mínim, un tècnic titulat amb atribucions específiques en l’àmbit competencial a què es refereix el Reglament. Ha de tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els possibles danys derivats de la seva activitat per un import mínim de 900.000 euros. Així mateix ha de disposar d’un pla de gestió de residus que consideri la diversitat de residus que pugui generar en la seva activitat i les previsions i accords per a la seva correcta gestió ambiental, que si s’escau, si és procedent, ha de preveure la seva inscripció com a petit productor de  residus perillosos en l’òrgan competent de la comunitat autònoma. En tot cas ha de disposar dels Mitjans tècnics que s’especifiquen en la Instrucció técnica complementària  IF-13. En els dos nivells, en cas que les esmentades empreses realitzin activitats d’instal·lació, manteniment o reparació dels parells i sistemas coberts per l’article 3, apartat 1 del Reglament (CE) núm. 842/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, han de disposar així mateix del certificat que preveu el Reglament (CE) núm. 303/2008 de la Comissió, de 2 d’abril de 2008, per a la qual cosa ha de comptar amb personal certificat d’acord amb el Reial decret 795/2010 en nombre suficient per abraçar el volum i tipus previst d’activitats i dotat dels instruments i procediments necessaris per dur a terme les esmentades activitats.

 

3. Requisits per a la venda d’aparells o equips de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor no hermèticament segellats i precarregats amb GFEH 

*El Reglament 517/2014 determina que “els aparells que no estiguin hermèticament segellats i que estiguin carregats amb GFEH només es podran vendre a l’usuari final quan s’aportin proves de que la instal·lació serà realitzada per una empresa certificada” (art.11.5) 

 

4. Marc Normatiu

Segons estableix el Reial Decret 110/2015 sobre aparells elèctrics i electrònics.

 

  • Productors: Han de finançar la gestió del residu.
  • Distribuidors: Només poden treballar amb instal·ladors autoritzats per la instal·lació i gestió del AC.*(requisit 3) Han de facilitar i promoure la recollida del residu.
  • Instaladors: Han de desinstal·lar l’aparell correctament. S’han de donar d’alta com a petits productors de residus perillosos. Han de gestionar el residu de forma correcta.

 

 

 5. Sancions

Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats. (sancions, Capítol II)

 

 

 

 

6. Procés de comercialització d’equips no hermèticament gasos fluorats segons el RD 115/2017